Capes

../../_images/Krita_Layers_Docker.png

L'acoblador Capes és per a un dels conceptes centrals del Krita: Gestió de les capes. Podeu afegir, suprimir, canviar el nom, duplicar i fer moltes altres coses amb les capes.

La pila de capes

Aquí podeu seleccionar la capa activa. Utilitzant les tecles Majús. i Ctrl podreu seleccionar múltiples capes i fer un arrossega i deixa. També podreu canviar la visibilitat, l'estat d'edició, l'herència alfa i canviar el nom de les capes. Podreu obrir i tancar grups, i podreu fer arrossega i deixa anar les capes, ja sigui per a tornar a ordenar o per a posar-les en grups.

Nom

El nom de la capa, simplement feu doble mouseleft per a fer-lo editable, i premeu la tecla Retorn per a finalitzar l'edició.

Etiqueta

Aquest és un color que podreu establir sobre la capa. Feu mouseright sobre la capa per a obtenir un menú contextual per a assignar-li un color. A continuació, podreu filtrar sobre aquests colors.

Mode de barreja

Això establirà els Modes de barreja de la capa.

Opacitat

Això establirà l'opacitat de tota la capa.

Visibilitat

Una icona d'un ull. Fent-hi clic es podrà ocultar una capa sencera.

Editar l'estat (o bloquejar la capa)

Una icona de bloqueig. En fer-hi clic evitarà que s'editi la capa, el qual és útil quan es manegen grans quantitats de capes.

Bloqueja l'alfa

Això evitarà que s'editi l'alfa de la capa. En termes més clars: això evitarà que es canviï la transparència d'una capa. Útil en donar color a les imatges.

Mode curtcircuitat

Només disponible sobre les Capes de grup, permet que els modes de barreja de les capes afectin les capes fora del grup. Actualment no funciona amb les màscares, per tant, aquestes tenen un ratllat sobre les capes de grup establertes a curtcircuitat.

Herència alfa

Això utilitzarà l'alfa de tots els parells d'aquesta capa com a una màscara de transparència. Per a una explicació completa, vegeu la Introducció a les capes i les màscares.

Obrir o tancar les capes

(Una icona de fletxa). Permetrà accedir a les subcapes d'una capa. Es veu en les màscares i grups.

Pell de ceba

Això només està disponible sobre les capes animades, i alterna la característica pell de ceba.

Estil de la capa

Això només està disponible sobre les capes que tenen assignats Estils de la capa. El botó permet canviar entre activat/inactivat de manera ràpida.

Per a editar aquestes propietats sobre múltiples capes alhora, premeu l'opció de propietats quan tingueu múltiples capes seleccionades o premeu la tecla F3. Allà, per a canviar el nom de totes les capes, abans s'haurà de marcar la casella de selecció Nom, després del qual podreu escriure-hi un nom. El Krita afegirà automàticament un número al darrere del nom de les capes. També podreu canviar altres propietats de la capa com la visibilitat, opacitat, estats del bloqueig, etc.

../../_images/Krita-multi-layer-edit.png

Botons inferiors

Aquests són els botons per a fer les operacions sobre la capa.

Afegeix

De manera predeterminada s'afegirà una Capa de pintura nova, però utilitzant la fletxa petita, podreu cridar a un submenú amb els altres tipus de capa.

Duplica

Duplicarà la/es capa/es activa/es. Es pot invocar ràpidament amb la drecera Ctrl + feu mouseleft + arrossega.

Mou la capa cap amunt

Mourà la capa activa cap amunt. Les canviarà i les posarà en grups quan els trobi.

Mou la capa cap avall

Mourà la capa activa cap avall. Les canviarà i les posarà en grups quan els trobi.

Propietats de la capa

Obrirà la finestra de propietats de la capa.

Suprimeix

Suprimirà la/es capa/es activa/es. Per raons de seguretat, només podreu suprimir les capes visibles.

Dreceres i tecles apegaloses

 • La tecla Majús.: per a seleccionar múltiples capes contigües.

 • La tecla Ctrl: per a seleccionar o desseleccionar la capa sense afectar la selecció de les altres capes.

 • La drecera Ctrl + feu mouseleft + arrossega fa un duplicat de les capes seleccionades, perquè arrossegueu i deixeu anar.

 • La drecera Ctrl + E: per a fusionar amb una capa de sota. També fusionarà les capes seleccionades, els estils de la capa i mantindrà les màscares de selecció intactes. Utilitzant la drecera Ctrl + E sobre una sola capa amb una màscara, es fusionarà la màscara dins de la capa.

 • La drecera Ctrl + Majús. + E fusionarà totes les capes.

 • La drecera R + feu mouseleft permet seleccionar les capes sobre el llenç, similar a la selecció de colors directament sobre el llenç. Utilitzeu la drecera Majús. + R + feu mouseleft per a múltiples capes.

 • La tecla Inser per a afegir una capa nova.

 • La drecera Ctrl + G crearà una capa de grup. Si se seleccionen múltiples capes, es posaran dins de la capa de grup.

 • La drecera Ctrl + Majús. + G configurarà ràpidament un grup de retall, amb les capes seleccionades afegides al grup i una capa nova afegida a la part superior amb l'herència alfa activada. Llesta per a pintar!

 • La drecera Ctrl + Alt + G desagruparà les capes que estan dins d'un grup.

 • La drecera Alt + feu mouseleft per a la vista aïllada d'una capa. Això es mantindrà entre les capes fins que es repeteixi la mateixa acció.

 • Les tecles Re Pàg i Av Pàg per a alternar entre les capes.

 • Les dreceres Ctrl + Re Pàg i Ctrl + Av Pàg mourà les capes seleccionades cap amunt i cap avall.