Organitza

Un acoblador per a alinear i organitzar les formes vectorials. Quan es tingui activa l'Eina de selecció amb formes, apareixeran les següents accions en aquest acoblador:

Alinea

Alinea tots els objectes seleccionats.

 • Alinea a l'esquerra

 • Centra horitzontalment

 • Alinea a la dreta

 • Alinea a dalt

 • Centra verticalment

 • Alinea a baix

Distribueix

S'assegura que els objectes es distribueixen de forma uniforme.

 • Distribueix proporcionalment les vores esquerres.

 • Distribueix horitzontalment i proporcionalment els centres.

 • Distribueix proporcionalment les vores dretes.

 • Distribueix proporcionalment les vores superiors.

 • Distribueix verticalment i proporcionalment els centres.

 • Distribueix proporcionalment les vores inferiors.

Espaiat

S'assegura que les separacions entre els objectes són iguals.

 • Fa iguals les separacions horitzontals entre els objectes.

 • Fa iguals les separacions verticals entre els objectes.

Ordre

Canvia l'ordre dels objectes vectorials.

 • Porta al davant

 • Eleva

 • Baixa

 • Porta al darrere

Agrupament

Botons per a agrupar i desagrupar els objectes vectorials.