Motor del pinzell amb esborronat del color

../../../_images/colorsmudge.svg

El pinzell amb esborronat del color és un motor de pinzells que permet colors mesclats en sec (assecat) o humit (untat). Aquest és un motor de pinzells molt poderós per al pintor.

Opcions úniques per al motor del pinzell amb esborronat del color

Proporció de color

Quant del color principal s'afegirà a la mescla amb esborronat. Funciona en conjunt amb la Durada de l'esborronat i el Radi d'esborronar.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_colorrate_04.png

Durada de l'esborronat

Afecta l'esborronat i permet establir-lo amb els Sensors.

Hi ha dos tipus principals:

../../../_images/Krita_2.9_brush_engine_smudge_length_03.png
Untat

Ideal per a crear pinzells que tinguin una sensació greixosa.

Assecat

Té aquest nom perquè debilita els colors forts.

Utilitzant un tipus de barreja aritmètica, l'Assecat és òptim per a un tipus de pintura més suau.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_smudge_length_01.png
Intensitat

Afecta quant prendrà la durada de l'esborronat des del toc anterior que s'està mostrejant. Això vol dir que una durada de l'esborronat d'1,0 mai disminuirà, però les durades de l'esborronat per sota faran disminuir d'acord amb l'espaiat i l'opacitat/flux.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_smudge_length_02.png

Radi d'esborronar

El Radi d'esborronar permet crear una mostra amb un radi més gran en emprar la durada de l'esborronat en el mode Assecat.

El control lliscant és un percentatge de la mida del pinzell. Es pot ajustar amb els Sensors.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_smudge_radius_01.png

Superposició

La superposició és una opció que determina si el pinzell amb esborronat mostrarà o no totes les capes (superposició activada) o només de l'actual.

Guia d'aprenentatge: Pinzells amb esborronat del color

Recomano que almenys llegiu la primera part per a tenir una idea de què fa què.

Informació general i opcions de configuració

Informació general: Untat i Assecat

El pinzell amb esborronat del color ofereix 2 modes que són accessibles des de la secció Velocitat de l'esborronat:

 • Untat: aquest mode mescla els colors en fer l'esborronat («taques») a l'àrea subjacent.

 • Assecat: en aquest mode, el pinzell «tria» el color per sota seu, el mescla amb el seu propi color i després pinta.

../../../_images/Krita-tutorial5-I.1.png

Durada de l'esborronat

Per a demostrar millor la funció de l'esborronat, he desactivat la funció Proporció de color.

../../../_images/Krita-tutorial5-I.2.png

Comportaments comuns:

 • Si es desmarca la funció Proporció de l'esborronat, s'establirà la mateixa a 1,00 (no a 0,00).

 • Opacitat: per sota del 0,50, pràcticament no hi ha esborronat: mantenint l'opacitat per sobre del 0,50.

Diferències:

 • Espaiat amb Untat: com més baix és l'espaiat, més suau serà l'efecte, de manera que per a una pintura fent l'untat amb un pinzell rodó, potser preferireu un valor de 0,05 o menys. L'espaiat afectarà la durada del traç de l'untat, però en una extensió inferior. La «intensitat» de l'efecte romandrà més o menys en la mateixa.

 • Espaiat amb Assecat: com més baix l'espaiat, més fort serà l'efecte: si baixeu massa l'espaiat, podreu fer l'efecte d'assecat massa fort (tria un color i no el deixa anar mai). La durada de l'efecte també es veurà afectada.

 • Tant Untat com Assecat tenen un «traç de l'esborronament», però en el cas d'Untat, es conservarà la forma del pinzell. En comptes d'això, el traç determinarà la rapidesa amb què es perdrà el color que es va prendre.

Les altres opcions de configuració semblen ser relativament òbvies a partir de les imatges, de manera que us estalviarem un text massa llarg.

Proporció de color, Degradat i Modes de barreja

../../../_images/Krita-tutorial5-I.3.png

Un cop més, la majoria dels comportaments de les opcions de configuració haurien de resultar òbvies a partir de les imatges. Recordeu mantenir l'Opacitat per sobre de 0,50.

Consells del pinzell

El pinzell amb esborronat del color té totes les opcions de la punta del pinzell, com el Pinzell de píxels!

../../../_images/Krita-tutorial5-I.4.png

Simplement recordar que els efectes de l'esborronat seran més febles quan l'opacitat de la punta del pinzell sigui més petita, de manera que per a les puntes del pinzell amb una opacitat baixa, feu augmentar l'Opacitat i Proporció de l'esborronat/color.

Dinàmica de la dispersió i altres formes

El Pinzell amb esborronat del color comparteix la següent dinàmica amb el Pinzell de píxels: Opacitat, Mida, Espaiat, Gir i Dispersió.

No obstant això, a causa dels efectes de l'Esborronat, el resultat serà diferent del Pinzell de píxels. En particular, l'opció de la Dispersió és molt més significativa.

../../../_images/Krita-tutorial5-I.5-1.png

Algunes coses a destacar:

 • La dispersió és proporcional a la mida del pinzell. És òptim utilitzar una dispersió de 5,00 per a un pinzell rodó minúscul, però per a pinzells més grans, és possible que vulgueu reduir aquest valor a 0,50 o menys.

 • És possible que noteu les línies amb l'opció Untat. Aquestes es deuen al fet que s'han pres les línies dures del rectangle.

 • Per a la dispersió, el pinzell recull els colors dins d'una certa distància, no el color directament sota el pinzell de pintura:

../../../_images/Krita-tutorial5-I.5-2.png

Altres comportaments del color: Degradat, modes de Barreja, mode Superposició

Degradat

El degradat és equivalent a l'Origen ‣ Degradat i Color ‣ Mescla per al pinzell de píxels: el color variarà entre els colors del degradat.

../../../_images/Krita-tutorial5-I.6-1.png

També podreu:

 • Deixar l'opció de configuració predeterminada Primer pla ‣ Fons per al degradat, i simplement canviar els colors de primer pla i de fons.

 • Seleccionar un degradat més específic.

 • O crear degradats personalitzats.

Modes de barreja

Els modes de barreja normalment funcionen com amb el Pinzell de píxels. No obstant això, el color utilitzat és el color des de la Proporció de color.

Els modes de barreja del color amb el pinzell amb esborronat encara són més imprevisibles que amb el pinzell de píxels, de manera que ho deixarem al criteri de la vostra experiència.

Mode superposició

De manera predeterminada, el Pinzell amb esborronat del color només retira informació de la capa on es troba. No obstant això, si voleu tenir en compte la informació del color de totes les capes, podeu activar el mode Superposició.

Aneu amb compte, això es fa «recollint» bits de la capa subjacent, el qual podria malbaratar el vostre dibuix si després feu canvis a la capa subjacent.

Casos d'ús: esborronat i barreja

Aquesta part descriu els casos d'ús amb la proporció de color desactivada.

No explicarem detalladament les opcions de configuració per a la dinàmica, ja que trobareu les explicacions a la guia d'aprenentatge del Pinzell de píxels.

Efectes de l'esborronat

Per a un esborronat senzill:

 • Trieu el Pinzell amb esborronat del color. Podeu utilitzar tant Untat com Assecat.

 • Desactiveu la Proporció de color

 • Esborronat llunyà

../../../_images/Krita-tutorial5-II.2.png

En utilitzar puntes de pinzell amb una opacitat baixa, recordeu «compensar» els efectes menys visibles, fent augmentar tant Velocitat de l'esborronat com l'Opacitat, si cal fins al valor màxim.

Algunes opcions de configuració per a Untat
 • Per a un assecat més suau, feu disminuir l'espaiat. Recordeu que l'espaiat és proporcional a la mida de la punta del pinzell. Per a un pinzell petit rodó, un espaiat de 0,10 és òptim, però per a pinzells mitjans i grans, feu disminuir l'espaiat a 0,05 o menys.

Algunes opcions de configuració per a Assecat
 • Si feu baixar l'espaiat, també fareu més fort l'efecte de l'esborronat, per tant, mireu de trobar un equilibri correcte. Un valor de 0,10, per a la majoria de pinzells rodons de grandària mitjana hauria d'estar bé.

 • A diferència de l'Untat, l'Assecat conserva la forma i la mida del pinzell, de manera que no s'«esvairà» la mida, com passa en els pinzells amb Untat. Podeu imitar aquest efecte amb una dinàmica senzilla d'esvair la mida.

Barreja amb textura

En aquest cas, al que em refereixo amb «Barreja» és simplement utilitzar una de les dues dinàmiques següents:

 • El Gir establert a Distància o Difús.

 • I/o dispersió:
  • Per a la majoria dels pinzells de mida mitjana, probablement voldreu baixar la taxa de la dispersió a 0,50 o menys. Les opcions més altes són bones per a pinzells minúsculs.

  • Cal tenir en compte que la Dispersió recollirà els colors dins d'una certa distància i no el color directament a sota del pinzell (vegeu Puntes de pinzell).

 • Opcional: afegiu la mida i altres dinàmiques, i varieu entre les puntes del pinzell. De fet, el Pinzell amb esborronat del color no és un pinzell amb difuminat, de manera que l'esborronat no és un bon mètode per a una barreja «suau». Per a fer una barreja suau, probablement tindreu millor sort amb:

 • Construir la transició pintant amb valors intermedis, es descriurà després.

 • O emprant el mètode de «difuminat amb la selecció suau» que explicarem breument al final d'aquesta guia d'aprenentatge.

Hem intentat obtenir una barreja suau amb el Pinzell amb esborronat del color, afegint algunes dinàmiques al gir i a la dispersió, però honestament semblava una merda.

No obstant això, el Pinzell amb esborronat del color és molt bo per a «barrejar amb textura»:

../../../_images/Krita-tutorial5-II.3.png

Bàsicament, podreu pintar primer i afegir després les transicions amb textura.

Casos d'ús: donar color

Per a aquesta última secció, la Proporció de color està activada.

Opcions de la capa

Abans de començar, observeu que disposeu de diverses possibilitats per a la vostra configuració:

 • Ombreig sobre la mateixa capa.

 • Ombreig sobre una capa separada, probablement traient partit de l'herència alfa. El pinzell es barreja amb la transparència de la capa sobre la qual es troba. Això vol dir:

  • Si l'àrea subjacent és menys uniforme, el resultat serà similar al que seria si l'ombreig es trobés a la mateixa capa.

   • Però si l'àrea subjacent no és uniforme, llavors obtindreu menys variacions de color.

 • L'ombreig en una capa separada, utilitzant el mode Superposició. Empreu-ho només si realment esteu segur que no cal ajustar sota la capa, en cas contrari els colors podrien esdevenir en un gran desastre.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.1-1.png
Problema amb la transparència

El pinzell amb esborronat del color fa barreja amb la transparència. El que això vol dir és que quan comenceu una capa transparent nova i «pinteu» sobre aquesta capa, gairebé sempre obtindreu una opacitat inferior a la total.

Bàsicament:

 • Pot semblar fantàstic quan esteu donant color sobre un llenç en blanc.

 • Però no serà tan bo quan afegiu alguna cosa per sota.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.1-2.png

La solució, però, és molt senzilla:

 • Assegureu-vos que teniu l'àrea subjacent amb color en primer lloc:
  • Amb el tintat, ja tindreu el color subjacent amb color, de manera que això està fet.

  • Per a la pintura, apliqueu primer el color en forma de llauna a la capa de fons.

  • O el color a la forma sobre una capa nova i utilitzeu l'herència alfa.

 • Per a l'última solució, utilitzeu colors amb un alt contrast enfront del qual esteu utilitzant per a un millor efecte. Per exemple, primer feu l'ombreig a la zona més fosca, o bé llums intenses més clares, i després utilitzeu el pinzell amb esborronat del color per al color de contrast.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.1-3.png

Ombreig suau

Suposem que necessiteu algunes transicions de color més o menys suau. També podeu:

 • Utilitzar una Proporció de color tan baixa com 0,10 per als pinzells rodons, o més alta amb les puntes de pinzell que no siguin totalment opaques.

 • Com establir la Proporció de l'esborronat tan baixa com 0,10.

 • O una combinació d'ambdues. Si us plau, proveu-ho per al resultat que més us agradi.

 • Opcional: desactiveu el Gir per a una barreja més suau.

 • Opcional: desactiveu la Dispersió per a certs efectes.

 • Opcional: moveu les dinàmiques Mida i Opacitat segons com sigui necessari.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.2-1.png

Aquesta continua sent una manera de crear transicions suaus. El millor és crear valors intermedis com a alternativa. Aquí:

 • Primer passem tres vegades sobre l'àrea blava amb un color vermell. S'han seleccionat 3 ombres.

 • S'ha recollit el color de cadascun d'aquests valors amb la drecera Ctrl + feu mouseleft, després els utilitzo successivament.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.2-2.png

Pintura: estil a l'oli espès

Molts dels pinzells predefinits amb esborronat del color produeixen un efecte com de pintura a l'oli espès. Principalment s'obté amb el mode Untat actiu. Bàsicament:

 • Mode Assecat amb una alta Proporció de l'esborronat i Proporció de color.
  • Ambdós valors a 0,50 són òptims per a pinzells rodons normals o per a pinzells predefinits totalment opacs.

  • Fins a 1,00 en cadascun per als pinzells amb menys densitat o per als pinzells predefinits que no siguin totalment opacs.

 • Afegiu les dinàmiques Mida/Gir/Dispersió com necessiteu. Quan ho feu, feu augmentar la proporció de l'esborronat i de color per a compensar l'augment en la mescla de colors.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.3-1.png

Una cosa que m'agrada fer és establir diferents colors com a principal i fons, activant després l'opció Degradat ‣ Difús. De manera alternativa, només cal pintar amb colors diferents successivament (exemple inferior de la dreta).

../../../_images/Krita-tutorial5-III.3-2.png

Aquí hi ha algunes notes finals a l'atzar. Amb els pinzells de píxels, obtindreu tota mena de dissenys estranys emprant pinzells allargats i establint les dinàmiques per al gir. No ho obtindreu amb els pinzells amb esborronat del color. Al contrari, obtindreu una cosa que queda... estranya. El qual pot ser bo. Aquí, s'han utilitzat pinzells ovals i el Gir ‣ Distància.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.3-3.png

Pintura: Estil aquarel·la digital

Quan diem «aquarel·la digital», ens referim a un estil bastant vist en línia, és a dir, un estil d'ombreig suau en lloc d'una aquarel·la realista. Per a això, probablement serà millor el mode Assecat. Algunes coses:

 • Al contrari al mode Untat, potser voldreu baixar l'opacitat per als pinzells rodons normals per a obtenir un efecte més suau, com ara el 0,70.

 • Fent variar també el valor Esvaeix de la punta del pinzell.

 • En utilitzar la Dispersió o altres dinàmiques, optareu a establir els valors de l'esborronat i el color a valors alts o baixos per a obtenir resultats diferents.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.4.png

Difuminat

Podeu:

 • Pinteu i després esborroneu, per a la majoria de les transicions amb textura.

 • O construïu les transicions emprant valors de color intermedi.

Si voleu efectes encara més suaus, només cal utilitzar el difuminat. El Difuminat gaussià, per a ser més exactes.

../../../_images/Krita-tutorial5-III.5.png

I això és tot. Aquest últim petit truc conclou aquesta guia d'aprenentatge.