Aclarit

Modes de barreja que aclareixen la imatge.

Esvaïment del color

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Color Dodge».

Similar a Divideix. Inverteix la capa superior i divideix la capa inferior per la capa superior invertida. Això dona com a resultat una imatge amb èmfasi en les llums intenses, com ho faria Esvaïment en la cambra fosca de la fotografia tradicional.

../../_images/Blending_modes_Color_Dodge_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Esvaïment del color.

Il·luminació gamma

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Gamma Illumination».

Mode de barreja Gamma fosca invertit.

../../_images/Blending_modes_Gamma_Illumination_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Il·luminació gamma.

Llum gamma

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Gamma Light».

Mostra la capa superior com una potència de la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Gamma_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum gamma.

Llum forta

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Hard Light».

Similar a la superposició. Una combinació dels modes de barreja Multiplica i Pantalla, canviant entre tots dos en una claredat mitjana.

La Llum forta comprova si el color a la capa superior té una claredat superior al 0,5. A diferència de la Superposició, si el píxel és més clar que 0,5, es barrejarà com en el mode Multiplica, de ser així es barrejarà com en el mode Pantalla.

Efectivament, això fa disminuir el contrast.

../../_images/Blending_modes_Hard_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum forta.

Aclarit

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Lighten».

Amb Aclarit, els colors de la capa superior es verifiquen per la seva claredat. Només seran visibles si són més clars que el color subjacent a la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Lighten_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Aclarit.

Color més clar

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Lighter Color».

../../_images/Blending_modes_Lighter_Color_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color més clar.

Esvaïment lineal

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Linear Dodge».

Exactament el mateix que Addició.

Posat amb finalitats de compatibilitat.

../../_images/Blending_modes_Linear_Dodge_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Esvaïment lineal (exactament el mateix que l'addició).

Esvaïment fàcil

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Easy Dodge».

L'objectiu és resoldre els problemes amb el mode de barreja Esvaïment del color, s'utilitza una fórmula en la qual el decaïment és similar a Esvaïment, però la velocitat del decaïment és més suau. Es troba dintre de l'interval de 0,0f i 1,0f a diferència del mode Esvaïment del color.

../../_images/Blending_modes_Easy_Dodge_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Esvaïment fàcil.

Llum plana

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Flat Light».

La variació disseminada del mode Llum vívida, el seu interval es troba entre 0,0f i 1,0f.

../../_images/Blending_modes_Flat_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum plana.

Boira clara (Il·lusions IFS)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Fog Lighten (IFS Illusions)».

Aclareix la imatge de manera que hi hagi una «boira» al resultat final. Això es deu a la propietat única de la Boira clara, en la qual els tons mitjans combinats són més clars que la barreja de tons que no són mitjans.

../../_images/Blending_modes_Fog_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Boira clara.

Llum lineal

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Linear Light».

Similar al Superposició.

Combina Esvaïment lineal i Cremat lineal. Quan la claredat del píxel superior és superior que 0,5, s'utilitzarà l'Esvaïment lineal, de no ser així s'emprarà el Cremat lineal per a barrejar els píxels.

../../_images/Blending_modes_Linear_Light_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum lineal.

../../_images/Blending_modes_Linear_Light_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum lineal.

../../_images/Blending_modes_Linear_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum lineal.

Lluminositat/Brillantor (SAI)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Luminosity/Shine (SAI)».

Similar a l'Addició.

Pren l'opacitat del color nou (opacitat combinada de la capa, el pinzell, qualsevol màscara de transparència utilitzada, etc.) i multiplica el color per l'opacitat, després afegeix el color original/anterior.

\[c_{nou} = c_{a_sobre}*{\alfa}_{a_sobre} + c_{a_sota}\]

El resultat d'aquesta operació és el mateix que combinar els píxels nous amb una capa de negre totalment opac en un mode Normal i després combinar el resultat amb la capa original utilitzant el mode Addició. També hauria de ser el mateix que el resultat del mode de barreja «Lluminositat» en el SAI1 o el mode de barreja «Brillantor» en el SAI2.

../../_images/Blending_modes_Luminosity_Shine_SAI_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Lluminositat/Brillantor (SAI).

P-Norm A

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «P-Norm A».

El P-Norm A és similar al mode de barreja Pantalla, el qual enfosqueix lleugerament les imatges, i el decaïment és més coherent en termes de contorns. De vegades pot usar-se com a alternativa al mode de barreja Pantalla.

../../_images/Blending_modes_P-Norm_A_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: P-Norm A.

P-Norm B

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «P-Norm B».

El P-Norm B és similar al mode de barreja Pantalla, el qual enfosqueix lleugerament les imatges, i el decaïment és més coherent en termes de contorns. El decaïment és més agut al P-Norm B que al P-Norm A. De vegades pot usar-se com a alternativa al mode de barreja Pantalla.

../../_images/Blending_modes_P-Norm_B_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: P-Norm B.

Llum focal

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Pin Light».

Comprova quina foscor hi ha entre el píxel a la capa inferior o amb la doble brillantor de la capa superior. Després verifica quina és més brillant entre aquest resultat o la inversió de la capa inferior amb doble brillantor.

../../_images/Blending_modes_Pin_Light_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum focal.

../../_images/Blending_modes_Pin_Light_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum focal.

../../_images/Blending_modes_Pin_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum focal.

Pantalla

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Screen».

Perceptivament el contrari que Multiplica.

Matemàticament, Pantalla pren ambdues capes, les inverteix, després les multiplica i finalment les inverteix de nou.

Això fa que els tons clars siguin més opacs i els tons foscos transparents.

../../_images/Blending_modes_Screen_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Pantalla.

../../_images/Blending_modes_Screen_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Pantalla.

../../_images/Blending_modes_Screen_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Pantalla.

Llum suau (Photoshop) i Llum suau SVG

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Soft Light (Photoshop)» i «Soft Light SVG».

Aquestes són versions menys dures que la Llum forta, que no donen com a resultat el negre o blanc total.

La versió SVG és lleugerament diferent de la versió del Photoshop, ja que utilitza una fórmula lleugerament diferent quan la claredat del píxel inferior és inferior al 25%, això evita que la intensitat de la brillantor augmenti.

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_Photoshop_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum suau (Photoshop).

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_SVG_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum suau (SVG).

Llum suau (il·lusions IFS) i Llum suau (Pegtop-Delphi)

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Soft Light (IFS Illusions)» i «Soft Light (Pegtop-Delphi)».

Aquestes són versions alternatives dels modes Llum suau estàndard que es fan per a resoldre les discontinuïtats observades amb els modes de barreja estàndard. De vegades, aquests modes ofereixen avantatges subtils en oferir més contrast en algunes àrees, i aquests avantatges són més o menys notables en diferents espais de color i profunditats.

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_IFS_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum suau (il·lusions IFS).

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_PEGTOP_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum suau (Pegtop-Delphi).

Superllum

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Super Light».

Variació més suau del mode de barreja Llum forta amb més contrast.

../../_images/Blending_modes_Super_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Superllum.

Tint (il·lusions IFS)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Tint (IFS Illusions)».

Bàsicament, el mode de barreja només finalitza a les ombres dels tints. Això vol dir que és molt útil per a pintar colors d'ombreig mentre es troba dins d'un cert interval de tintes.

../../_images/Blending_modes_Tint_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Tint.

Llum vívida

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Vivid Light».

Similar a la superposició.

Mescla ambdós modes de barreja Esvaïment del color i Cremat del color. Si el color de la capa superior és més fosc que el 50%, el mode de barreja serà Cremat del color, d'altra manera el mode de barreja serà Esvaïment del color.

Avís

Aquest algorisme no utilitza Esvaïment del color i Cremat del color, no sabem QUÈ fa, però per a Esvaïment del color i Cremat del color necessitareu utilitzar la Mescla forta.

../../_images/Blending_modes_Vivid_Light_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Llum vívida.