Motor de pinzell del MyPaint

../../../_images/mypaintbrush.svg

El MyPaint és un programa de pintura lliure que ve amb molts pinzells específics. El Krita pot utilitzar-los per a pintar amb el motor de pinzell del MyPaint.

Avís

Podeu crear predefinits de pinzell nous utilitzant el motor de pinzell del MyPaint en el Krita, però els predefinits es desen en el format de fitxer .kpp del Krita, no en el format .myb del MyPaint, de manera que no podreu reutilitzar aquests predefinits en el MyPaint.

Entrades dinàmiques

Les entrades dinàmiques són una forma en què el MyPaint obté informació dels dispositius externs com una tauleta de dibuix. Per exemple, la pressió sobre la tauleta de dibuix, la velocitat de moviment del llapis, la seva inclinació, etc., són equivalents als Sensors en el Krita.

El MyPaint té 9 entrades:

 • Pressió

  La pressió gestionada per una tauleta. Normalment en l'interval des de 0,0 fins a 1,0.

 • Velocitat fina

  Com de ràpid s'està movent el llapis? Això pot variar molt.

 • Velocitat bruta

  Similar a la velocitat fina, però canvia molt lentament.

 • Aleatòria

  Soroll ràpid i aleatori, canvia amb cada pinzellada.

 • Traç

  Aquesta entrada va lentament des de 0,0 fins a 1,0 mentre s'aplica el traç. Això està relacionat amb les opcions de configuració «durada del traç» i «Temps de retenció del traç».

 • Direcció

  Aquesta entrada defineix l'angle d'un traç, en graus.

 • Declinació

  Aquesta entrada defineix la declinació de la inclinació del llapis. Això és el mateix que elevació de la inclinació en el Krita.

 • Ascensió

  Ascensió de la ploma recta. Quan la punta activa està apuntant, és 0. Quan el llapis gira 90 graus en sentit horari és +90. Quan gira 90 graus en sentit antihorari és -90. Això és el mateix que direcció de la inclinació en el Krita.

 • A mida

  Aquesta és una entrada definida per l'usuari. Està relacionada amb l'opció de configuració «entrada personalitzada».

Paràmetres

Té les opcions de configuració següents:

Bàsic

Radi

Això és per a establir el radi del pinzell. Cal tenir en compte que tots els radis del MyPaint són logarítmics. Per exemple, si esteu establint el radi d'un predefinit, 2,0, llavors el radi real del predefinit serà e^(2.0), el qual és igual que 7.389. Això farà que la mida del pinzell sigui igual que 14,78. Llavors, podem dir que mypaint_radius = log(actual_radius).

Duresa

La duresa defineix l'agudesa dels pinzells.

../../../_images/hardness.png

Esborrador

Si està marcada, el pinzell actuarà com un esborrador.

Radi de l'aleatorietat

S'utilitza per a generar un pinzell predefinit canviant el radi i opacitat aleatòriament durant el traç. Això no s'ha de confondre amb l'opció dinàmica aleatòria en la configuració del radi.

Antialiàsing

S'utilitza per a suavitzar les vores del pinzell i eliminar els efectes de punxa. Més útil per a predefinits molt petits.

Toc el·líptic: angle

Estableix l'angle dels tocs del pinzell. Dona millors resultats per als pinzells amb una ràtio baixa i un filtre de direcció, i permet traços similars a una ploma cal·ligràfica.

Toc el·líptic: radi

S'utilitza per a canviar la relació d'aspecte del toc.

../../../_images/elliptical_dab_ratio.png

Filtre de direcció

S'utilitza per a fer que els tocs s'adhereixin a una direcció vectorial específica. En paraules senzilles, de vegades trobareu que els tocs no segueixen el camí vectorial dels vostres traços, aquesta opció de configuració ens ajudarà a rectificar-lo.

Color

Canvia el to del color

S'utilitza per a desplaçar el to en sentit horari o en sentit antihorari.

Canvia la claredat del color

S'utilitza per a canviar la luminància del color utilitzant el model de color en HSL.

Canvia el valor del color

S'utilitza per a canviar el valor del color (brillantor, intensitat) en el model de color en HSV.

Canvia la saturació HSL del color

S'utilitza per a canviar la saturació del color utilitzant el model de color en HSL.

Canvia la saturació HSV del color

S'utilitza per a canviar la saturació del color utilitzant el model de color en HSV.

Velocitat

Gamma de la velocitat fina

S'utilitza per a canviar la reacció de l'entrada de la velocitat fina a la velocitat física extrema.

Gamma de la velocitat bruta

S'utilitza per a canviar la reacció de la velocitat bruta a la velocitat física extrema.

Lentitud de la velocitat fina / Filtre de la velocitat fina

Descriu que lenta és la velocitat fina d'entrada que segueix la velocitat real.

Lentitud de la velocitat bruta / Filtre de la velocitat bruta

Descriu que lenta és la velocitat bruta d'entrada que segueix la velocitat real.

Desplaçament per velocitat

S'utilitza per a canviar la posició dels tocs basats en la velocitat del traç.

Desplaçament per l'aleatorietat [Jitter]

Afegeix un desplaçament aleatori a la posició on es dibuixa cada toc.

Tocs

Tocs per al radi real

Descriu quants tocs es dibuixaran quan el punter es mou la distància del radi del pinzell.

Tocs per segon

Descriu quants tocs es dibuixaran per segon, independentment de qualsevol altre paràmetre.

Opacitat

Opac

Descriu la translucidesa o transparència dels pinzells del MyPaint.

Linealitzar opac

Permet corregir la no-linealitat introduïda mitjançant la barreja de múltiples tocs un a sobre de l'altre.

Multiplica opac

Fa que l'opacitat depengui de la pressió.

Seguiment

Seguiment lent

Velocitat lenta de seguiment del punter. Els valors més alts eliminen els efectes de punxa en els moviments del cursor. Útil per a dibuixar contorns suaus.

Seguiment lent per toc

Similar a l'anterior però en l'àmbit del toc de pinzell.

Seguiment del soroll

Afegeix aleatorietat al punter del ratolí. Això generalment genera moltes línies petites en direccions aleatòries.

Esborronat

Esborronat

Permet esborronar, escollint un color del llenç i mesclant-lo amb el color del pinzell. El color canviarà lentament al color en què esteu pintant.

Durada de l'esborronat

Controla quant color de pintura es mesclarà amb els colors del llenç.

Radi logarítmic de l'esborronat

Modifica el radi del cercle on se selecciona el color per a esborronar.

Traç

Durada logarítmica del traç

Descriu fins on haureu de moure perquè l'entrada del traç esdevingui 1,0.

Temps de retenció del traç

Defineix quant de temps es mantindrà l'entrada del traç en 1,0. Després d'això, tornarà a 0,0 i després començarà a augmentar de nou.

Llindar del traç

Defineix la quantitat de pressió que es necessita per a iniciar el traç. Això només afecta l'entrada del traç. El motor de pinzell del MyPaint no necessita cap nivell de pressió mínim per a començar a dibuixar.

Entrada personalitzada

Entrada personalitzada

La idea d'aquesta entrada és que feu que aquesta entrada depengui d'una mescla de pressió/velocitat/el que sigui, i després feu que les altres opcions de configuració depenguin d'aquesta entrada personalitzada en lloc de repetir aquesta combinació a tot arreu.

Lentitud de l'entrada personalitzada

Defineix com serà de lenta en realitat l'opció de configuració «entrada personalitzada» seguint el valor desitjat.