Artístic

El filtre artístic es caracteritza per a prendre una entrada i fer-hi una deformació.

Semi to

../../_images/Krita_halftone_filter.jpg

El filtre de semi to intenta replicar el to continu de la imatge original mitjançant l'ús de formes senzilles que varien en mida.

Mode
Intensitat

En aquest mode, la imatge es convertirà primer a escala de grisos i després s'aplicarà el semi to. L'efecte resultant és com l'utilitzat en les imatges dels diaris en blanc i negre.

Canals independents

Permet aplicar el semi to a cada canal de la imatge de forma independent, potencialment amb paràmetres diferents, donant un efecte similar al de les imatges de revistes en color.

Alfa

Amb aquesta opció, el semi to només s'aplicarà al canal alfa (no veureu cap canvi quan tots els píxels de la imatge siguin completament opacs). Això és útil per a afegir textura a les vores semitransparents suaus d'una capa.

Opcions de semi to

Quan el mode seleccionat és Canals independents, apareixen múltiples pestanyes per als canals diferents, per a permetre que l'usuari triï opcions diferents per a cadascun. En cas contrari, no apareixerà cap pestanya per als canals i només hi haurà un conjunt d'opcions. El procés de semi to funciona creant una imatge de patró (habitualment anomenada pantalla) que es combinarà d'una manera específica amb la imatge original.

Generador de pantalles

El filtre utilitza els generadors de capa d'emplenament per a crear la imatge de pantalla (patró) en lloc d'utilitzar un conjunt predefinit de patrons i opcions. D'aquesta manera, l'interval de resultats possibles creixerà a mesura que s'afegeixin generadors nous al Krita. A més, l'usuari podrà crear els seus propis patrons utilitzant el generador de patrons i les imatges de patrons personalitzats. Per a més informació, vegeu aquesta pàgina sobre els generadors de capes d'emplenament i les seves opcions.

Postprocessat

Aquestes opcions s'apliquen al resultat de combinar la imatge de pantalla amb la imatge original.

Duresa

Controla com dures o suaus seran les vores de les formes amb semi to.

Inverteix

Inverteix la imatge/canal resultant.

Primer pla i fons

Canvia quin color i opacitat s'utilitzaran per al primer pla (part de la imatge formada per les formes de patró) i el fons.

Índex del color

El filtre índex del color assigna els colors específics seleccionats per l'usuari al valor en escala de grisos del treball artístic. Podeu veure l'exemple a continuació, la tira sota el degradat en blanc i negre té un índex del color aplicat perquè el degradat en blanc i negre obtingui el color seleccionat en diferents valors.

../../_images/Gradient-pixelart.png

Podeu triar els colors i rampes requerides en el diàleg de filtre de l'índex del color com es mostra a continuació.

../../_images/Index-color-filter.png

Podeu crear una pintura amb l'índex com la que es mostra a continuació amb l'ajuda d'aquest filtre.

../../_images/Kiki-pixel-art.png

Pixela

Crea la imatge d'entrada de píxels creant cel·les petites i introduint un color mitjà.

../../_images/Pixelize-filter.png

Gotes de pluja

Afegeix deformacions aleatòries de gotes de pluja a la imatge d'entrada.

Pintura a l'oli

Realitza una semiposterització de la imatge d'entrada, amb la «mida del pinzell» determinant la mida dels camps.

../../_images/Oilpaint-filter.png
Mida del pinzell

Determina com seran de grans els patrons individuals. Com més baix, més detallats.

Suavitzat

Determina quant se suavitzarà el contorn de cada patró.

Posteritza

Aquest filtre disminueix la quantitat de colors en una imatge. Ho fa per component (canal).

../../_images/Posterize-filter.png

El paràmetre Passos determinarà quants colors es permeten per component.