Difuminat

Els filtres de difuminat s'utilitzen per a suavitzar les vores sòlides i els detalls a les imatges. La imatge resultant estarà borrosa. A continuació es mostra un exemple d'una imatge borrosa. La imatge de la Kiki a la dreta és el resultat del filtre de difuminat aplicat a la imatge de l'esquerra.

../../_images/Blur.png

Hi ha molts filtres diferents per a difuminar:

Difuminat gaussià

Podeu introduir aquí el radi horitzontal i vertical per a la quantitat de difuminat.

../../_images/Gaussian-blur.png

Difuminat per moviment

No només difumina, sinó que també difumina subtilment una imatge en una direcció de l'angle especificat, donant així a la imatge una sensació de moviment. Aquest filtre s'utilitza sovint per a crear l'efecte d'objectes en moviment ràpid.

../../_images/Motion-blur.png

Difuminat

Aquest filtre crea un difuminat normal.

../../_images/Blur-filter.png

Difuminat de la lent

Algorisme de difuminat de la lent.

../../_images/Lens-blur-filter.png