El menú Selecciona

Selecciona-ho tot

Selecciona tota la capa. Drecera Ctrl + A

Desselecciona

Ho desselecciona tot (excepte la Màscara de selecció activa). Drecera Ctrl + Majús. + A

Torna a seleccionar

Torna a seleccionar la selecció prèviament seleccionada. Drecera Ctrl + Majús. + D

Inverteix la selecció

Inverteix la selecció. Drecera Ctrl + Majús. + I

Converteix a selecció amb vectors

Converteix una selecció ràster en una selecció amb vectors. S'eliminarà qualsevol capa de transparència que hi hagi.

Converteix a selecció ràster

Converteix una selecció amb vectors en una selecció ràster.

Converteix les formes a selecció amb vectors

Converteix una forma vectorial a selecció amb vectors.

Converteix a formes

Converteix una selecció amb vectors a una forma vectorial.

Mostra la selecció

Mostra la selecció. Si s'ha desactivat, les seleccions seran invisibles. Drecera Ctrl + H

Mostra la màscara de selecció global

Mostra la selecció global com una màscara de selecció a l'acoblador Capes. Això és necessari per a ser capaç de seleccionar-la i per a pintar-hi.

Escala...

Escala la selecció.

Seleccions des d'un interval de color...

Selecciona des d'un interval de color determinat.

Selecciona l'opac

Selecciona tots els píxels opacs (no transparents) a la capa activa actual. Si ja hi ha una selecció, això afegirà la nova selecció a l'anterior, el qual permetrà seleccionar els píxels opacs de múltiples capes en una selecció. Els píxels semitransparents (o semiopacs) se seleccionaran per separat.

Selecció suau...

Suau en el disseny significa suavitzar les vores més definides. Això afegirà una vora suau a la selecció existent. Drecera Majús. + F6

Fes créixer la selecció...

Fa que la selecció tingui uns píxels més grans.

Fes encongir la selecció...

Fa que la selecció tingui uns píxels més petits.

Selecció de les vores...

Pren la selecció actual i elimina l'interior de manera que només hi hagi una vora seleccionada.

Suau

Fa la selecció una mica més suau. Això elimina el tremolor.