Profunditat de bits

La profunditat de bits bàsicament es refereix a la quantitat de memòria de treball per píxel que reserveu per a una imatge.

Igual que el fet de tenir un paper A2 en la vida real pot permetre molt més detall en el dibuix final, ja que ocupa més del vostre escriptori que un paper A4.

No obstant això, no només es refereix a la mida de la imatge, sinó també a la quantitat de precisió que necessiteu per al color.

Per a il·lustrar-ho, parlaré breument sobre quelcom que ni tan sols està disponible en el Krita:

Color indexat

En els programes antics, l'ordinador el tindríeu per imatge, una paleta que conté un número per a cada color. La mida de la paleta es defineix en bits, perquè l'ordinador només pot emmagatzemar les dades en mides de bits.

../../_images/Kiki_lowbit.png
1 bit

Només dos colors en total, generalment en blanc i negre.

4 bits (16 colors)

16 colors en total, aquests són famosos perquè molts dels primers jocs van ser presentats en aquesta paleta de colors.

8 bits

256 colors en total. Les imatges de 8 bits s'utilitzen habitualment en jocs a desar a la memòria per a textures i franges.

No obstant això, no està disponible en el Krita. El Krita, en canvi, treballa amb canals i compta la quantitat de colors per canal que necessiteu (descrit en termes de «bits per canal»). Això es diu «color real».

Color real

../../_images/Rgbcolorcube_3.png

Els 1, 2 i 3 bits per canal en realitat no existeixen en cap aplicació de gràfics, però en imaginar-los, podrem imaginar com afectarà cada bit a la precisió: en general, cada bit subdivideix cada secció al cub de color, el qual voldrà dir precisió i una potència de 2 més gran que el cub anterior.

4 bits per canal (no admès pel Krita)

També es coneix com a color d'alta qualitat (Hi-Color) o total de color de 16 bits. És un sistema relativament antic i no s'utilitza fora de les pantalles específiques.

8 bits per canal

També es coneix com a «color veritable» (True Color), «milions de colors» o «24/32 bits». L'estàndard per a moltes pantalles i la més baixa profunditat de bits que pot gestionar el Krita.

16 bits per canal

Un pas endavant dels 8 bits, els 16 bits per canal permeten colors que la pantalla no pot mostrar. A causa d'això, és més probable que tingui degradats més suaus. De vegades conegut com a «color intens» (Deep Color). Aquest tipus de profunditat de color no té valors negatius possibles, de manera que té una precisió de 16 bits, el qual vol dir que té 65.536 valors per canal.

Flotant de 16 bits

Similar als 16 bits, però amb més abast i menys precisió. On els 16 bits només permeten coordenades com [1, 4, 3], els flotants de 16 bits tenen coordenades com [0,15, 0,70, 0,3759], amb [1,0,1,0,1,0] representant el blanc. A causa de les diferències entre les variables de tipus en coma flotant i enter, i pel fet que les imatges en referència a l'escena permeten valors negatius, tindreu aproximadament de 10 a 11 bits de precisió per canal en un coma flotant de 16 bits comparat amb els 16 bits en enters de 16 bits (això són 2.048 valors per canal en l'interval de 0 a 1). Requerit per les imatges HDR/en referència a l'escena, i sovint conegut com a «coma flotant mitja».

Flotant de 32 bits

Similar al flotant de 16 bits però amb una precisió encara més gran. La profunditat de color nativa de l'E/S d'OpenColor i, per tant, més ràpida que el flotant de 16 bits en les imatges HDR, si no més pesades. A causa de la naturalesa de les variables de tipus de coma flotant, el flotant de 32 bits és aproximadament igual que els 23-24 bits de precisió per canal (16.777.216 valors per canal en l'interval de 0 a 1), però amb un ventall més ampli (pot anar molt per sobre d'1), necessari per al HDR/Valors en referència a l'escena. També es coneix com a «coma flotant única».

Això serà important si teniu un espai de color de treball que és més gran que l'espai en el vostre dispositiu: com a mínim, si no voleu una formació de bandes en el color.

I si bé podreu intentar crear totes les vostres imatges amb un flotant de 32 bits, això ocuparà la RAM. Per tant, és important tenir en compte quina profunditat de bits s'utilitzarà per a quin tipus d'imatge.