Een voorbeeld van instellingen voor gebruik van Krita met een eye tracker.

Let op

Dit is geen naslag document. Het is gebaseerd op de ervaringen van maar een gebruiker. De informatie is mogelijk niet van toepassing bij het gebruik van een ander eye tracker of bij een ander besturingsprogramma.

Eye tracker’s worden steeds betaalbaarder en vinden daardoor steeds meer hun weg naar dagelijks computer gebruik. Ofschoon deze apparaten door verschillende soorten gebruikers worden gebruikt, zullen we ons concentreren op gebruikers met lichamelijke gebreken en daarom alleen hun ogen kunnen gebruiken voor communicatie met de computer.

Als u nog geen ervaring heeft met een dergelijk geval, dan zijn hier een aantal zaken die u moet weten voordat u van start gaat:

 • De eye tracker moet behoorlijk gekalibreerd worden zodat de cursor zo nauwkeurig mogelijk het punt aanwijst waar de gebruiker naar kijkt. Het kan moeilijk zijn om dit te bereiken, met name als tussen de sessies de positie van de eye tracker in relatie met de gebruiker niet vastgelegd kan worden.

 • Het gebrek aan nauwkeurigheid bij de besturing maakt het bijna onmogelijk om kleine vlakken op het scherm te raken zoals kleine knoppen of menu-items. Het kan ook moeilijk zijn om de hoeken en randen van het scherm te bereiken. U wilt ook niet dat interface-elementen dicht bij elkaar staan omdat dit de kans vergroot dat u per ongeluk het verkeerde element selecteert.

 • Muis bewerkingen zoals de enkele klik, dubbelklikken, rechtsklikken, verslepen enz. vragen allemaal extra inspanning in de vorm van het omschakelen van modes in het besturingsprogramma. U wilt waarschijnlijk dit omschakelen zoveel mogelijk beperken om onderbrekingen van het werk te voorkomen.

 • De mode omschakelen start niet automatisch de operatie. U moet daarvoor een extra actie voor uitvoeren. In ons geval is deze actie “treuzelen”. Om bijvoorbeeld een programma te starten, schakelt u om naar de dubbele linksklik mode en blijft dan boven het pictogram van het programma treuzelen om de dubbelklik te activeren. Het instellen van de treuzel-tijd is een belangrijke balanceer-act: met kortere treuzel-tijden kunt u sneller werken maar is ook foutgevoeliger.

Vereisten

Naast de vanzelfsprekend eis van het bezit van een eye tracker apparaat, moet u ook een besturingsprogramma hebben waarmee u met het apparaat communiceert. Als u het apparaat verkrijgt, dan zal waarschijnlijk een dergelijk programma ook aan u geleverd worden maar dat programma hoeft niet geschikt te zijn om Krita met dat apparaat te laten werken.

Een van de basis-functionaliteiten van dergelijke programma’s is het nabootsen van muisklikken. In ons geval heeft het programma een zwevend menu met extra grote knoppen voor het omschakelen van de modes tussen linker/rechter muisknoppen en enkele/dubbele klikken. Na de selectie van de modes, kan het zwevend menu ingeklapt worden zodat er meer ruimte overblijft voor het programma.

Om ze makkelijker te configureren en te gebruiken, hebben sommige programma’s alleen standaard-modes zoals enkel klikken. Voor veel populaire programma’s zoals email-programma’s en webbrowsers is dit voldoende, maar voor Krita heeft u ook het verslepen en loslaten nodig om te kunnen tekenen. Als het meegeleverde besturingsprogramma met deze mode niet over weg kan (meestal “mouse emulation” genaamd), dan kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat voor assistentie, of u gaat op zoek naar open source mogelijkheden.

Krita opstarten

Eigenlijk is het omschakelen van het besturingsprogramma naar dubbelklikken en het treuzelen boven het pictogram van Krita genoeg om Krita op te starten maar er zijn enkele problemen hiermee:

 • Bij het opstarten vraagt Krita dat u een sjabloon kiest. Waarschijnlijk wilt u niet iedere keer deze keuze maken en gewoon met een leeg sjabloon beginnen.

 • Later vereist het opslaan van het document de omgang met het dialoogvenster voor het opslaan van bestanden wat bij dit type gebruik niet erg prettig is.

Een oplossing voor deze problemen kan zijn de creatie en opslag van een leeg sjabloon waarna u een script laat uitvoeren dat dit sjabloon met een nieuwe naam kopieert en dit aan Krita aanbiedt. Hier is een voorbeeld voor een script voor Windows waar aan de naam een tijdstip wordt toegevoegd om er zeker van te zijn dat elk bestand een andere naam heeft (vervang USERNAME door de gebruikersnaam):

@echo off
for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('wmic OS Get localdatetime /value') do set "dt=%%a"
set "YY=%dt:~2,2%" & set "YYYY=%dt:~0,4%" & set "MM=%dt:~4,2%" & set "DD=%dt:~6,2%"
set "HH=%dt:~8,2%" & set "Min=%dt:~10,2%" & set "Sec=%dt:~12,2%"
set "datestamp=%YYYY%%MM%%DD%" & set "timestamp=%HH%%Min%%Sec%"
set "fullstamp=%YYYY%-%MM%-%DD%_%HH%-%Min%-%Sec%"
set filename=USERNAME_%fullstamp%.kra
copy "C:\Users\USERNAME\Pictures\blank.kra" "%filename%"
start "C:\Program Files\Krita (x64)\bin\krita.exe" "%filename%"

Als u dubbelklikt op dit script dan wordt een nieuw Krita-bestand gecreëerd in dezelfde map als het scriptbestand. Omdat het bestand al een naam heeft, vermijdt u daarmee het dialoogvenster voor bestandsopslag. Als u dit combineert met autosaving, dan kan dit een efficiënte manier zijn voor het opslaan van uw werk.

Tip

Deze bestanden direct opslaan op een cloud storage service kan de veiligheid nog vergroten.

U kunt te maken krijgen tijd-problemen bij het opstarten van Krita.

 • Nadat er op het pictogram van Krita of van het script is gedubbelklikt en Krita begint met opstarten, dan zal treuzelen boven het pictogram een tweede exemplaar opstarten.

 • Vergelijkbaar, als na het dubbelklikken per ongeluk een ander venster naar de voorgrond is gebracht, dan kan Krita na het opstarten achter dat venster maar gedeeltelijk zichtbaar zijn.

Om deze problemen te voorkomen, kan het helpen als de gebruikers zich erin trainen om naar een onschuldige plek te kijken (zoals een lege plek op het bureaublad) totdat Krita is opgestart.

Opmaak

Omdat de bedieningselementen groot moeten zijn, moet u het scherm economische gebruiken. Het gebruik van full-screen mode en het verwijderen van ongebruikte menus en werkbalken zijn de eerste stappen die u kunt nemen. Hier is een schermafdruk van onze indeling:

Screenshot of Krita when used with an eye tracker.

U wilt alles wat u nodig heeft ergens plaatsen waar u het makkelijk voor het grijpen heeft. Voor onze tekeningen, zijn de essentiële items de penselen en de kleuren. Daarom hebben we besloten om hiervoor permanente vastzet-panelen te gebruiken.

Krita heeft veel penselen maar in het vastzet-paneel is maar ruimte voor een beperkt aantal daarvan zodat de penseel-pictogrammen groot genoeg kunnen zijn. We raden aan dat u een eigen aangepaste penseel naar eigen voorkeur creëert.

Er zijn verschillende methoden om een kleur te selecteren maar de meeste daarvan zijn niet erg bruikbaar omdat ze een grote mate van muiscontrole vereisen. Het Python Palet vastzet-paneel is het makkelijkst om te gebruiken omdat u selectie maakt uit een verzameling voorgedefinieerde kleuren, vergelijkbaar met voorgedefinieerde penselen. Vergelijkbaar met de selectie van penselen helpt het ook hier om een aangepaste verzameling van favoriete kleuren te creëren.

Als u tevreden bent met uw indeling, is nog een functionaliteit dat ons kan kan helpen, dit is het vastzetten van de panelen. Dit is omdat het mogelijk is om per ongeluk de panelen te sluiten of te verplaatsen. In de versleep-modus kunt u bijvoorbeeld per ongeluk een paneel grijpen en deze over het scherm slepen. Om dit te voorkomen, plaats u de volgende instelling in het kritarc-bestand:

LockAllDockerPanels=true

(Lees de Krita FAQ voor waar u het configuratie kritarc-bestand op uw systeem kan vinden.)

Als u net zoals wij een zweef-menu gebruikt voor de muiscontrole, dan moet u uitvinden waar u het plaatst wanneer het ingeklapt is. Plaats het ergens waar u het makkelijk kunt openen maar waar het niet in de weg zit bij gebruik van Krita. Of het schermafdruk kunt u het aan de linkerkant van het scherm terugvinden.

Samenvatting

Samenvattend, werken we zoals hieronder wordt uitgelegd.

Om Krita te starten:

 1. Op het bureaublad opent u het zweef-menu en selecteert dubbele linksklik mode.

 2. Dubbelklik op het script voor de creatie van een nieuwe tekening. Kijk naar een onschuldige plek totdat Krita is geladen.

Tekenen met Krita:

 1. Schakel om naar de enkele linksklik mode.

 2. Selecteer via het vastzet-paneel een penseel en/of kleur.

 3. Schakel om naar de versleep en loslaat mode. U bent nu klaar om te gaan tekenen.

 4. Ga naar het punt waar u de penseelstreek wilt laten beginnen en blijf daar treuzelen totdat het verslepen start (dit emuleert het indrukken en het met uw vinger ingedrukt houden van de muisknop).

 5. Schilder.

 6. Als u uw penseelstreek wilt beëindigen, blijf dan boven het eindpunt treuzelen totdat u uit de versleep-modus gaat (dit emuleert dat uw vinger van de muisknop loslaat).

 7. Herhaal dit hele proces.

Beëindigen:

 1. Schakel om naar de enkele linksklik mode.

 2. Klik op de knop voor het sluiten van het venster.

 3. Bij de waarschuwing voor niet opgeslagen verankeringen, klikt u op de knop voor het opslaan van het bestand.