Acoblador Línia de temps

L'acoblador Línia de temps treballa en conjunt amb l'Acoblador Animació al cor de les eines d'animació del Krita. Mentre que l'acoblador Animació proporciona accés als controls fonamentals per a reproduir i editar les animacions, l'acoblador Línia de temps conté els fotogrames en capes i els temps específics que defineixen la vostra animació. En altres paraules, l'acoblador Línia de temps és l'equivalent digital al «full d'esborrany» d'un animador tradicional.

../../_images/Timeline_docker.png

Llegenda:

A. Llista de capes -- Aquesta àrea conté diversos subconjunts de les capes del document actual. De manera similar a l'Acoblador de capes, cada capa té vàries propietats que es poden canviar aquí (visibilitat, bloqueig, pells de ceba, etc.). La capa activa es mostra aquí sempre, i les capes es poden «fixar» a la línia de temps usant l'acció de menú Fixa a la línia de temps o el submenú Fixa una capa existent de manera que poden ser visibles encara que siguin inactives. Les capes que s'han creat a través de la Línia de temps es fixen automàticament. Activant l'opció Fixa automàticament les capes noves a la línia de temps a Arranjament --> Configura el Krita... --> General --> Miscel·lània totes les capes noves de pintura es fixaran automàticament.

 • Capa activa

  Una fila ressaltada de la taula mostra la capa activa actual. Es pot canviar quina capa està activa fent clic sobre el nom de la capa a la capçalera esquerra. No és possible canviar la capa activa fent clic a l'interior de la taula per tal de no molestar a l'usuari en rastrejar i editar les posicions del fotograma a la línia de temps.

B. Taula dels fotogrames: la taula dels fotogrames és una gran quadrícula de cel·les que poden contenir un fotograma o estar buida. Cada fila d'aquesta taula representa una capa d'animació i cada columna representa un temps del fotograma. Igual que la llista de capes, la capa activa es ressaltarà a través de tota la taula de fotogrames. És important entendre que els temps del fotograma no es basen en unitats de temps com segons, sinó que es basen en fotogrames que es poden reproduir a qualsevol velocitat, depenent de la configuració per a la velocitat dels fotogrames i la velocitat de reproducció a l'Acoblador Animació.

Els fotogrames es poden moure al voltant de la línia de temps simplement fent-hi clic esquerre i arrossegant-los des d'una ranura a una altra, fins i tot a través de les capes. A més, mantenir premuda la tecla Ctrl mentre es mou crearà una còpia. Feu clic dret a qualsevol lloc de la taula de fotogrames i apareixerà un menú contextual útil per a afegir, eliminar, copiar i enganxar fotogrames o ajustar el temps amb les retencions.

 • Selecció actual:

  Els fotogrames ressaltats en taronja representen una selecció o múltiples seleccions, les quals es podran crear amb el ratolí o el teclat. Mentre que se seleccionen múltiples fotogrames, fent clic dret a qualsevol lloc de la Taula de fotogrames apareixerà un menú contextual que permetrà afegir o eliminar fotogrames o les retencions dins de la selecció actual. Finalment, si és necessari també és possible tenir múltiples seleccions no contigües/separades.

  Avís

  La pintura sempre succeeix sobre el fotograma actiu (representat per un punt petit), el qual no formarà necessàriament part de la selecció actual!

 • Claus, Blancs i Retencions:

  L'acoblador Línia de temps ara ens mostrarà encara més informació útil sobre el que hi ha i el que no. Els fotogrames clau que contenen dibuixos segueixen apareixent com a blocs emplenats dins d'una cel·la, mentre que els fotogrames clau en blanc o buits es mostraran com un contorn buit. Al Krita, cada fotograma dibuixat es mantindrà automàticament fins al següent fotograma; aquests retinguts ara s'observaran clarament amb una línia de color a través de tots els fotogrames retinguts. L'animador podrà establir per fotograma el color dels fotogrames mitjançant el menú del clic dret i aquesta serà una qüestió del flux de treball personal.

C. Capçalera de temps del fotograma: la capçalera de temps del fotograma és un regle a la part superior de la Taula de fotogrames. Aquesta capçalera es divideix en petites seccions dentades que es basen en la velocitat dels fotogrames actual (establerta a l'Acoblador Animació). Els múltiples sencers de la velocitat dels fotogrames tenen una marca subtil de doble línia, mentre que les subdivisions més petites tenen petites marques de línia única. Cada secció dentada major estarà marcada amb un número de fotograma d'ajuda.

 • Fotogrames a la memòria cau:

  La capçalera de temps del fotograma també mostra informació important sobre quins fotogrames es troben actualment a la memòria cau. Quan es diu que quelcom està «emmagatzemat a la memòria cau», això voldrà dir que s'emmagatzema a la memòria de treball del vostre dispositiu (RAM) per a obtenir un accés extraràpid. Els fotogrames emmagatzemats a la memòria cau es mostraran a la capçalera amb un petit rectangle gris clar a cada columna. Tot i que aquesta informació no sempre és fonamental per als artistes, és útil saber que el Krita està treballant darrere de les cortines emmagatzemant a la memòria cau els fotogrames d'animació per a obtenir la millor experiència possible en rastrejar o reproduir l'animació.

D. Rastrejador del temps actual: una columna ressaltada a la Taula de fotogrames que controla el temps del fotograma actual i, per tant, el que es mostra actualment a l'àrea de visualització.

 • Fotograma actiu:

  Un fotograma de la capa activa a la posició del temps actual. El fotograma actiu sempre estarà marcat amb un petit cercle dins. Totes les operacions de dibuix, pintura i edició d'imatges només es produiran en aquest fotograma!

  Avís

  No mescleu el fotograma actiu amb la selecció actual!

E. Menú Capa -- un menú petit per a manipular les capes d'animació. Podreu crear capes noves, afegir-ne o eliminar-ne, així com fixar o no fixar la capa activa a la Línia de temps. (Aquest menú també es mostra en fer clic dret a les capes dins la Llista de capes).

F. Menú Àudio: un altre petit menú per a animar juntament amb les fonts d'àudio. Aquí és on podreu obrir o tancar les fonts d'àudio i controlar el volum/silenci de la sortida.

G. Nansa de zoom: permet apropar i allunyar la Taula de fotogrames, centrada al voltant del temps actual del fotograma. Feu clic dret i arrossegueu la nansa del zoom per a controlar-lo.

Ús:

La forma d'utilitzar l'acoblador Línia de temps no és immediatament evident, ja que el Krita no crearà automàticament un fotograma clau del vostre dibuix inicial. De fet, fins que creeu un fotograma clau sobre una capa, el Krita assumirà que no hi ha cap animació en aquesta capa i mantindrà la imatge estàtica a tota l'animació.

Per tant, per a crear la nostra primera capa animada, necessitarem crear un fotograma clau!

Feu|mouseright| sobre qualsevol quadrat a l'acoblador Línia de temps i seleccioneu Crea un fotograma en blanc. Un fotograma en blanc (un en el qual encara no hi ha res dibuixat) apareixerà com un contorn buit en comptes d'un quadre sòlid, fent que sigui el fotograma actiu i dibuixant sobre el llenç el farà aparèixer com a un rectangle sòlid i amb color. Per a moure un fotograma, el podeu arrossegar i deixar anar a un altra ranura buida de fotogrames.

Quan feu animacions, podríeu voler mantenir una capa «fixada», fent-la visible a l'acoblador Línia de temps indiferentment de quina sigui la capa seleccionada. Hi ha vàries maneres de fer això al Krita. Fent clic mouseright a qualsevol capa de l'acoblador de capes, la podeu fixar activant l'element de menú Fixa a la línia de temps. Això permet decidir les capes que són importants per a veure a la línia de temps (és a dir, aquelles que contenen dibuixos de fotograma clau) i les que no (és a dir, un dibuix de disposició estàtica o una pintura de fons). Alternativament, podeu obrir el menú de capa de l'acoblador Línia de temps i seleccionar una capa del submenú Fixa una capa existent. Finalment, podeu activar l'opció Fixa automàticament les capes noves a la línia de temps del diàleg Arranjament --> Configura el Krita... --> General --> Miscel·lània.

Per a afegir un fotograma nou, feu clic dret a una ranura buida de fotograma i seleccioneu Crea un fotograma en blanc per a crear un fotograma blanc nou, o seleccioneu Crea un fotograma duplicat per a crear una còpia nova del fotograma anterior. També és possible afegir fotogrames múltiples clau fent clic dret dins de la Taula de fotogrames i seleccionant Fotogrames clau ‣ Insereix múltiples fotogrames clau. Amb aquesta opció podreu especificar un nombre de fotogrames a afegir amb l'opció de temps integrada per a crear ràpidament una sèrie d'1 s, 2 s, 3 s, etc. Aquestes opcions de configuració es desaran entre els usos.

També podeu canviar el color dels fotogrames de manera que pugueu identificar amb facilitat els fotogrames importants o distingir entre les diferents seccions de l'animació. La selecció del color actual es recordarà per als fotogrames nous de manera que pugueu crear amb facilitat un conjunt de fotogrames de colors i després canviar a un altre color.

En fer mouseright a la capçalera de temps del fotograma en lloc de la Taula de fotogrames us dóna accés a algunes opcions més que permeten afegir o eliminar columnes senceres de fotogrames o retencions alhora. Per exemple, seleccionant Columnes del fotograma clau ‣ Insereix una columna de fotograma clau a l'esquerra afegirà fotogrames nous a cada capa que estigui actualment visible a l'acoblador Línia de temps.

../../_images/Timeline_insertkeys.png

El Krita només fa un seguiment dels canvis al fotograma clau. Això és diferent del Flash, on haureu d'indicar manualment quant de temps durarà un fotograma clau. En lloc d'això, el Krita només assumirà que l'espai entre el fotograma clau 1 i el fotograma clau 2 s'haurà d'emplenar amb el fotograma clau 1. Els fotogrames que s'aconsegueixin d'aquesta manera (també anomenats «retencions») es mostraran com una línia contínua a la Taula de fotogrames.

Per a eliminar fotogrames, feu mouseright sobre el fotograma i premeu Elimina el fotograma clau. Això eliminarà tots els fotogrames seleccionats. De la mateixa manera, seleccionant Elimina el fotograma i estira se suprimiran els fotogrames seleccionats i s'estiraran o desplaçaran tots els fotogrames posteriors enrere/esquerre tant com sigui possible.

Per a reproduir manualment l'animació cap endavant i enrere emprant el ratolí, una tècnica important que es coneix com rastrejat, cal fer clic dret i arrossegar la capçalera de temps del fotograma.

Accions de la IGU:

 1. Llista de capes

  • mouseleft: selecciona la capa activa.

  • mouseright: menú Capes (afegeix/elimina/mostra les capes, etc.).

 2. Capçalera de la Temporització dels fotogrames

  • mouseleft: moveu el temps i seleccioneu el fotograma de la capa activa.

  • mouseleft + arrossega: aneu a través del temps i seleccioneu el fotograma de la capa activa.

  • mouseright: menú de les columnes del fotograma (insereix/elimina/copia/enganxa columnes i retenir columnes).

 3. Taula dels fotogrames: tots

  • mouseleft: selecciona un únic fotograma o ranura i canvia el temps, però no canvia la capa activa.

  • Espai + mouseleft: desplaça.

  • Espai + mouseright: zoom.

 4. Taula dels fotogrames (en una ranura buida)

  • mouseright: menú fotogrames (insereix/copia/enganxa fotogrames i insereix/elimina retencions).

  • mouseleft + arrossega: selecciona múltiples fotogrames i canvia el temps a l'últim que heu seleccionat, però no canviarà la capa activa.

  • Majús. + mouseleft: selecciona tots els fotogrames entre el fotograma actiu i en el qual s'ha fet clic.

  • Ctrl + mouseleft: selecciona els fotogrames individuals. Feu mouseright + arrossega per a deixar-los al lloc.

 5. Taula dels fotogrames (en un fotograma existent)

  • mouseright: menú fotogrames (elimina/copia/enganxa fotogrames i insereix/elimina retencions).

  • mouseleft + arrossega: mou un fotograma o múltiples fotogrames.

  • Ctrl + mouseleft + arrossega: copia un fotograma o múltiples fotogrames.

  • Alt + arrossega: mou el/s fotograma/es seleccionat/s i tots els fotogrames que hi ha a la dreta. (Això és útil per a quan necessiteu aclarir algun espai a la vostra animació, però no voleu seleccionar tots els fotogrames de la dreta d'un fotograma en concret!)